Biografi Syaikh Muhammad Bin Sholih Al-Utsaimin Rahimahullah

~KELAHIRAN BELIAU~

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lahir di kota ‘Unaizah, salah satu
kota Al-Qashim, Pada tanggal 27 Ramadhan 1347 Hijriah.
Beliau lahir dan di besarkan dalam lingkungan keluarga yang terkenal
agamis dan istiqamah.
Beliau menikah dengan satu orang istri dan di karuniai delapan orang
anak; lima laki-laki dan tiga perempuan.

~MASA BELIAU MENCARI ILMU ~

Dalam mencari ilmu, Syaikh Utsaimin mengikuti jejak dan teori salafus
shalih.

Summit Fitness & Rehabilitation LLC – 195 Federal Rd, Ste 7 Brookfield, CT – Health & Fitness, Exercise & Fitness Programs, Health Clubs – (203)-546-8648 benefits of massage after workout house of us the superhero bangkok (thailand) – from €50 | hotelmix

Beliau memulainya dengan menghafal Al-Qur’an saat masih kecil. Beliau
membacanya di hadapan kakek dari jalur ibunya, Asy-Syaikh Abdurrahman
bin Sulaiman Alu Damigh Rahimahullah.
Kemudian beliau berguru kepada Syaikh Al-Allaamah Al-Mufassir
Abdurrahman bin Nashir As-Sa ‘di Rahimahullah yang tercatat sebagai
guru pertama beliau. Kepada Syaikh Abdurrahman, beliau belajar ilmu
tauhid, tafsir, hadits dan fikih. Beliau menimba ilmu dari Syaikh
Abdurrahman selama kurang lebih sebelas tahun, dan beliau termasuk
salah seorang muridnya yang paling menonjol.

Di saat beliau mengenyam pendidikan formal di Riyadh, beliau sempat
mendalami Shahih Al-Bukhari, beberapa risalah Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyah, dan sebagian kitab-kitab fikih kepada Syaikh Abdul Aziz bin Baz
Rahimahullah.
Sejak meninggalnya Syaikh Abdurrahman As-Sa ‘di, beliau menjadi imam
Masjid Jami’ di Unaizah, mengajar di perpustakaan nasional Unaizah, di
samping mengajar di Ma’had Al-Ilmi.

Setelah itu, beliau aktif mengajar di fakultas syari’ah dan ushuluddin,
Universitas Muhammad bin Su’ud Al-Islamiyyah cabang Al-Qashim. Selain
mengajar, beliau juga aktif sebagai anggota Haiatu Kibari Ulama Kerajaan
Saudi Arabia sampai beliau wafat.

~GURU-GURUNYA ~

Di antara guru-guru Syaikh Al-Utsaimin adalah, Muhammad Al-Amin bin
Al-Mukhtar Al-Jakni Asy-Syinqithi, Syaikh Ali bin Muhammad Ash-Shalihi ,
dan Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Muthawwi’.

~MURID-MURIDNYA~

Syaikh Utsaimin begitu perhatian kepada murid-muridnya .
Murid-muridnya berdatangan dari berbagai penjuru dunia, karena mereka
percaya terhadap keilmuan, kepandaian dalam mengajar, serta kasih
sayang beliau kepada murid-muridnya , seolah-olah mereka seperti anak-
anak beliau sendiri.

Sebagai salah satu bentuk perhatianya, beliau membangun asrama untuk
mereka, yang meliputi tempat tinggal, perpustakaan yang di lengkapi
dengan kitab-kitab dan manuskrip (perpustakaan nasional). Beliau
memantau hasil belajar mereka, bahkan kadang-kadang beliau menanda
tangani laporan bulanan menggantikan posisi wali murid.
Beliau banyak memberikan nasihat kepada muridnya untuk senantiasa
menaati pemerintah selama untuk ketaatan kepada Allah, juga mencintai
dan mendoakan kebaikan untuknya. Beliau menegakan syariat Allah,
menggalakkan syiar-syiar Islam, serta beramar makhruf nahi mungkar.

~CORAK KEILMUANNYA~

Syaikh Utsaimin selalu mengacu dan mengikuti dalil.
Hal ini dapat terlihat dengan jelas dalam bukunya, “Syarhu Al-Mumti’ ‘Alaa
Zaadi Al-Mustaqni “, meskipun tarjih-tarjih beliau banyak yang selaras
dengan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya
Rahimahullah. Tapi, terkadang juga berbeda pendapat dengan mereka
berdua, sesuai dengan tuntutan dalil.

Ungkapan Beliau juga cukup berharga dan patut di perhatikan adalah:
“Carilah dalil sebelum kamu meyakini sesuatu;

“Jangan pernah meyakini
sesuatu sebelum mengetahui dalilnya, karena kamu akan tersesat. ”

~TEORINYA DALAM MENGAJAR~

Syaikh Utsaimin sangat fokus dalam menghafal matan-matan , oleh
karenanya beliau mengintruksikan murid-muridnya untuk menghafal dan
mengulangnya pada setiap pelajaran.
Beliau mencurahkan segenap kemampuannya untuk mensyarah dan
mentahqiiq berbagai permasalahan, dan menjelaskan pendapat ulama
yang rajih, dengan mengenyampingkan kepentingan p

Karya Syaikh Ibnu Utsaimin
Karya Syaikh Ibnu Utsaimin

ribadi.
Di sela-sela itu, beliau menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan
murid-muridnya, barang kali ada penambahan materi, koreksi atau
sanggahan.

Dalam memberikan penjelasan, beliau cenderung mengunakan sistem
dialog dan menggelitik murid-muridnya dengan sejumlah pertanyaan.
Beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, setelah berdiskusi
dengan mereka dan mendengarkan pendapat mereka.

~KARYA-KARYA BELIAU~

Buku-buku yag telah ditulis oleh Syaikh Utsaimin diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Talkhis Al Hamawiyah, selesai pada tanggal 8 Dzulhijah 1380 H.
2. Tafsir Ayat Al Ahkam (belum selesai).
3. Syarh Umdatul Ahkam (belum selesai).
4. Musthalah Hadits.
5. Al Ushul min Ilmil Ushul.
6. Risalah fil Wudhu wal Ghusl wash Shalah.
7. Risalah fil Kufri Tarikis Shalah.
8. Majalisu Ar Ramadhan.
9. Al Udhiyah wa Az Zakah.
10. Al Manhaj li Muridil Hajj wal Umrah.
11. Tashil Al Faraidh.
12. Syarh Lum’atul I’tiqad.
13. Syarh Al Aqidah Al Wasithiyah.
14. Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.
15. Al Qowaidul Mustla fi Siftillah wa Asma’ihil Husna.
16. Risalah fi Annath Thalaq Ats Tsalats Wahidah Walau Bikalimatin (belum dicetak).
17. Takhrij Ahadits Ar Raudh Al Murbi’ (belum dicetak).
18. Risalah Al Hijab.
19. Risalah fi Ash Shalah wa Ath Thaharah li Ahlil A’dzar.
20. Risalah fi Mawaqit Ash Shalah.
21. Risalah fi Sujud As Sahwi
22. Risalah fi Aqsamil Mudayanah.
23. Risalah fi Wujubi Zakatil Huliyyi.
24. Risalah fi Ahkamil Mayyit wa Ghuslihi (belum dicetak).
25. Tafsir Ayatil Kursi.
26. Nailul Arab min Qawaid Ibnu Rajab (belum dicetak).
27. Ushul wa Qowa’id Nudhima ‘Alal Bahr Ar Rajaz (belum dicetak).
28. Ad Diya’ Allami’ Minal Hithab Al Jawami’.
29. Al Fatawaa An Nisaa’iyyah
30. Zad Ad Da’iyah ilallah Azza wa Jalla.
31. Fatawa Al Hajj.
32. Al Majmu Al Kabir Min Al Fatawa.
33. Huquq Da’at Ilaihal Fithrah wa Qarraratha Asy Syar’iyah.
34. Al Khilaf Bainal Ulama, Asbabuhu wa Muaqifuna Minhu.
35. Min Musykilat Asy Sayabab.
36. Risalah fil Al Mash ‘alal Khuffain.
37. Risalah fi Qashri Ash Shalah lil Mubtaisin.
38. Ushul At Tafsir.
39. Risalah Fi Ad Dima’ Ath Tabiiyah.
40. As’illah Muhimmah.
41. Al Ibtida’ fi Kamali Asy Syar’i wa Khtharil Ibtida’.
42. Izalat As Sitar ‘Anil Jawab Al Mukhtar li Hidayatil Muhtar.

Dan masih banyak karya-karya beliau hafidahullah ta’ala yang lain. Wallahu ‘alam.

~MENERIMA PENGHARGAAN DARI RAJA FAISHAL~

Panitia Penghargaan International dari Al-Malik Faishal memutuskan untuk
memberikan Penghargaan kepada yang terhormat Syaikh Muhammad bin
Shalih bin Utsaimin pada tahun 1414 Hijriah, atas dedikasi dan
sumbangsihnya ikut memikirkan permasalahan-permasalahan (hukum-
hukum ).Islam dan kaum muslimin.

~SAKIT DAN WAFATNYA~

Syaikh Utsaimin terserang penyakit kanker usus.
Atas permintaan pihak kerajaan Saudi, beliau di bawa untuk melakukan
pemeriksaan medis ke Amerika Serikat dengan pesawat khusus.
Menurut keterangan orang-orang terdekat beliau, saat tim dokter
menawari beliau pengobatan dengan sinar laser, namun pengobatan ini
dapat menyebabkan kerontokan pada rambut, lalu beliau bertanya:

“Apakah jenggotku juga bisa rontok? ”
Pihak dokter menjelaskan bahwa hal itu sangat mungkin terjadi.
Beliau berkata: “Saya tidak mau berjumpa dengan Rabbku tanpa jenggot ”

Beliau memutuskan untuk kembali ke Saudi Arabia, dan di rawat di rumah
sakit Al-Malik Faishal.
Beliau meninggalkan rumah sakit pada tanggal 9 Ramadhan menuju
Masjidil Haram Mekkah untuk menyampaikan pelajaran rutinnya melalui
pengeras suara.

Beliau duduk di ruangan khusus di dalam Masjidil Haram, di samping
pintu Al-Umrah. Dari ruangan itu, Beliau bisa menjawab setiap pertanyaan
dari para hadirin, hanya saja beliau tidak bisa menerima tamu yang
hendak berkunjung kepada beliau.
Beberapa waktu Kemudian, beliau di bawa ke rumah sakit kembali kali ini,
beliau masuk ke ruang ICU. Kondisinya sempat membaik, tapi setelah itu
memburuk kembali, hingga ajal menjemputnya.
Beliau menghembuskan nafas terakhir kalinya pada waktu Maghrib, Rabu
15 Syawal 1421 Hijriah, di rumah sakit Al-Malik Faishal At-Takhassushi
Jedah.

Beliau kembali ke sisi-Nya, setelah menjalani kehidupannya dengan penuh
makna selama 74 tahun 18 hari.